Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova
Căutare
ro en ru
i Membri Contacte r
  • initiative
  • inovatii
  • inventii
Promo
invest in moldova
Statut
Descrierea succintă a Statutului AOAM


“Asociaţia Oamenilor de Afaceri din Moldova”
este o asociaţie neguvernamentală, apolitică, nonprofit, ce-şi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova având ca scop îmbunătăţirea mediului de afaceri. La baza autogestionării Asociaţiei stau principiile libertăţii de asociere, legalităţii, transparenţei, egalităţii în drept a membrilor şi normele etice ale sectorului necomercial promovând valorile naţionale, parteneriatul şi competiţia deschisă.

În vederea atingerii obiectivelor statutare, Asociaţia cooperează cu organizaţii internaţionale (FMI, BERD, BCE), coordonează desfăşurarea unor seminare oferind servicii de consultanţă oamenilor de afaceri din RM si din exterior, le furnizează informaţii şi înaintează recomandări utile, face publicaţii periodice, are dreptul să desfăşoare activitate economică reprezentând interesele membrilor săi.


În structura organizatorică a Asociaţiei intră următoarele organe de conducere şi control:


- Adunarea Generală: organul suprem de conducere ce determină direcţiile principale de activitate, adoptă, completează şi modifică Statutul, hotărăşte reorganizarea sau lichidarea Asociaţiei, examinează şi aprobă bugetul şi bilanţul financiar anual, alege si revocă membrii Consiliului de Administrare, Directorul General, Directorul Executiv şi Cenzorul, mandatul organelor alese fiind de doi ani. Adunarea Generală de regulă este convocată de către Consiliul de Administrare sau la cererea Preşedintelui Asociaţiei cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării acesteia, nu mai rar de o dată pe an, ordinar sau extraordinar, este considerată deliberativă când sunt prezenţi 50% plus unu din numărul total al membrilor.

- Consiliul de Administrare: organul permanent de conducere subordonat Adunării Generale, constituit din cinci persoane – preşedinte şi membrii Consiliului de Administrare, elaborează strategia dezvoltării, asigură îndeplinirea deciziilor prezentând rapoarte Adunării Generale, aprobă regulamente de uz intern, se-ntruneşte cel puţin o dată în trimestru în dependenţă de necesităţi, şedinţa fiind hotărâtoare la prezenta a 2/3 din membri.

- Directorul General: adoptă decizii, emite ordine şi indicaţii, reprezintă Asociaţia în instanţe, gestionează activitatea asigurând integritatea şi folosirea raţională a patrimoniului acesteia, format din cotizaţiile de membru, sponsorizări si donaţii, subvenţii de stat, venituri realizate din activitatea economică proprie.

- Directorul Executiv: fiind subordonat Directorului General, reprezintă Asociaţia în relaţiile cu autorităţile publice, persoane fizice şi juridice, administrează mijloacele Asociaţiei, încheie tranzacţii, contracte, deschide conturi bancare şi semnează documente financiare.

- Cenzorul: efectuează controlul asupra activităţii economico-financiare, analizează respectarea statutului Asociaţiei, executarea deciziilor, controlează legalitatea utilizării mijloacelor financiare şi prezintă dare de seamă anual Consiliului de Administrare şi Adunării Generale.

Fondatorii Asociaţiei devin membrii ei şi deţin câte un vot în Adunarea Generală, ei au dreptul de a participa la activitatea Asociaţiei şi sunt obligaţi să respecte prevederile Statutului acesteia.

La sfârşit de an financiar, Directorul General prezintă Consiliului de Administrare un raport, ce urmează a fi confirmat de Cenzor referitor la situaţia financiară a Asociaţiei, acesta se aduce la cunoştinţă tuturor membrilor Asociaţiei, ceea ce denota transparenţă şi siguranţă.

Subdiviziunile organizatorice ale Asociaţiei sunt filialele, constituite cel puţin din trei membri, printre care şi Preşedintele filialei, realizează aceleaşi direcţii de activitate în conformitate cu regulamentul aprobat de Consiliul de Administrare.

Asociaţia poate fi reorganizată prin fuziune, dezmembrare sau transformare, în cazul în care nu pot fi atinse scopurile statutare, îşi încetează activitatea prin autodizolvare în condiţiile legii, decizia fiind luată de Adunarea Generală, lichidarea urmează a fi dirijată de către Comisia de lichidare.

sus 
va aflati aici: Pagina de start  / Statut
Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova
Copyright©2010 AOAM
Toate drepturile rezervate
Noutăţi vid Cine suntem vid Viziune vid Statut vid Evenimente vid Sfaturi pentru Antreprenori vid Grupul de Experți vid Grant AOAM vid Newsletter
DQTeam